Moeiteloossucces.nl, gevestigd aan de Commandeurslaan 7 te Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Moeiteloossucces, www.Moeiteloossucces.nl
Commandeurslaan 7
1851XP Heiloo
Tel: 06-52367467

Persoonsgegevens die wij verwerken
Moeiteloossucces verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie, en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Moeiteloossucces verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, maar niet geautomatiseerd:
– gezondheid, indien van toegevoegde waarde voor het coachproces
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar, in geval van het feit dat dit van belang is bij het volgen van een coachtraject

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Moeiteloossucces.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Moeiteloossucces verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzorgen van een coachtraject of opstelling
– Verzenden van reclame-uitingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Om diensten te kunnen leveren (coaching)

Geautomatiseerde besluitvorming
Moeiteloossucces neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Moeiteloossucces bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

persoonsgegevens         min 5. en max. 15 jaar, minimaal wettelijke termijn, max. termijn i.v.m. vragen e.d. cliënten
Personalia                         min 5. en max. 15 jaar, minimaal wettelijke termijn, max. termijn i.v.m. vragen e.d. cliënten
Adres                                   min 5. en max. 15 jaar, minimaal wettelijke termijn, max. termijn i.v.m. vragen e.d. cliënten
Verslagen coachsessies min 5. en max. 15 jaar, minimaal wettelijke termijn, max. termijn i.v.m. vragen e.d. cliënten

Delen van persoonsgegevens met derden
Moeiteloossucces verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Moeiteloossucces gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moeiteloossucces en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Moeiteloossucces.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Moeiteloossucces wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Moeiteloossucces neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Moeiteloossucces.nl.